Politika

společnosti

Charakteristika společnosti

Společnost Teneo 3000 s.r.o. je česká strojírenská firma, která byla založena 20. listopadu 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19017. Sídlo společnosti je v současnosti na adrese Smržovka, Hlavní 986, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 46841, svoje aktivity firma realizuje ve vlastních prostorách v obci Smržovka. Hlavním předmětem podnikání  společnosti Teneo 3000 s.r.o. je vývoj a výroba vícepólových konektorů a konektorových skupin, výroba soustružených dílů  zejména pro zákazníky z  elektrotechnického průmyslu. Společnost provozuje svoje aktivity za využití moderních dlouhotočných soustružnických automatů, CNC obráběcích strojů a dalších technologií pro obrábění a montáž. Společnost pracuje pro zákazníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí a realizuje veškeré činnosti v souladu s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Pro výrobu našich produktů vlastníme potřebné vybavení a také využíváme spolupráci s dalšími dodavateli produktů. Při jejich výběru a následně i hodnocení se zaměřujeme zejména na to, co vnímáme jako nejdůležitější pro naši vlastní činnost. Chceme aby nás naši zákazníci neoddělitelně spojovali s kvalitně  poskytovaným produktem za současného omezování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí na co nejnižší úroveň.Uvědomujeme si význam všech svých zaměstnanců pro úspěšnou činnost společnosti a také  z tohoto důvodu zabezpečujeme odborný růst zaměstnanců a zlepšování jejich pracovních podmínek. 

Společnost Teneo 3000 s.r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a zdokonalování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu a realizaci nápravných i preventivních opatření k eliminaci nebo omezení dopadů environmentálních aspektů provozu společnosti  a stálému zlepšování integrovaného systému řízení jakosti a environmentu. Dále se zavazuje k dodržování všech požadavků, které pro ni plynou z platné legislativy nejen České republiky, ale i Evropské unie a dalších zemí, na jejichž území společnost podniká nebo s nimiž obchoduje. 

Dlouhodobé záměry společnosti

Strategickým směrem společnosti je vývoj a výroba nových produktů v oblasti propojování elektrických systémů, které přinesou větší přidanou hodnotu oproti současnému výrobkovému portfoliu. Toho se společnost snaží dosáhnout inovací produktů jak z vlastní iniciativy, tak na základě poptávky z trhu. Společnost se orientuje na zakázkovou výrobu a vývoj ve specielních tržních segmentech, které nejsou vhodné pro velkosériovou výrobu.

Pro následující období přijalo vedení společnosti závazek na zlepšování jakosti produktů dodávaných pro zákazníky. V oblasti ochrany životního prostředí je záměrem společnosti snižovat jeho zátěž nežádoucími vedlejšími produkty vznikajícími provozem společnosti. Pro splnění této strategické politiky si společnost vytýčila následující záměry:

Zvýšit jakost dodávek produktů
Snižovat zátěž životního prostředí
Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců

            

Jednotlivé dlouhodobé záměry jsou dále rozpracovány do  konkrétních cílů a úkolů s určením odpovědností zaměstnanců společnosti a termínů splnění.